<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Welcome to Posaa Website
Main menuAbout UsNews_ActivityResearchDocumentLinksContact_Us
 
 
บทความน่ารู้เกี่ยวกับปอสา
 
   


       
สถานภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของปอสาและกระดาษสา
  แนวโน้มการทำกระดาษสาด้วยมือในโลกปัจจุบัน และความเป็นอมตะของกระดาษทำด้วยมือ
  การปลูกและการขยายพันธุ์ปอสา
  "ปอสา" วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมกระดาษ
  คำแนะนำในการเก็บรักษาเปลือกปอสา
  ทฤษฎีกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกในปอสา
  การจัดการน้ำทิ้งและน้ำเสียจากโรงงานเยื่อและกระดาษสา
  ความรู้เบื้องต้นในการใช้สารเคมี
  นานาประโยชน์จากส่วนเหลือของปอสา
  การตลาดและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของกระดาษสา
  การทำกระดาษสาด้วยมือ
  การดีไซน์กระดาษญี่ปุ่น (Washi)